Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc chuyên môn

Góc chuyên môn

Thời khóa biểu chính khóa từ ngày 31/12/2018

Trang 1/3
1 2 3